Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Versie: juli 2022

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Kiwatt: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwatt B.V., gevestigd te (6718 XS) Ede aan het adres Jennerstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78046831.

b. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Kiwatt. 

c. Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

d. Partijen: Kiwatt en de Klant gezamenlijk.

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op basis waarvan Kiwatt Zaken levert aan en/of Werkzaamheden verricht voor de Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. 

f. Zaak/Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Kiwatt aan de Klant te leveren of geleverde zaken, zoals een Powerwall of Powerpack.

g. Werkzaamheden: alle handelingen waartoe de Klant Kiwatt opdracht geeft – zoals installatie-, montage- en/of onderhoudswerkzaamheden – en die door Kiwatt of een door Kiwatt ingeschakelde derde worden uitgevoerd. 

h. Systeem: het totaal aan Zaken en/of Werkzaamheden die Kiwatt op basis van de Overeenkomst in opdracht van de Klant oplevert.

i. Technische Ruimte: ruimte voor het plaatsen van het Systeem, noodzakelijk voor het functioneren van een gebouw, waaronder in de meeste gevallen begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte, een transformatorruimte of een ruimte voor werktuigbouwkundige-installaties; 

j. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Kiwatt die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78046831.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen de Klant en Kiwatt, als de Klant de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Kiwatt heeft aanvaard.

2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveringen en/of Werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. 

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

5. Het kan zich voordoen dat Kiwatt niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Kiwatt het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

6. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Kiwatt behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. 

2. Als een Consument een wijziging niet wil accepteren, moet de Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking schriftelijk aan Kiwatt mededelen. Kiwatt mag de wijziging in dat geval heroverwegen. Als Kiwatt de wijziging niet intrekt, kan de Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

Artikel 4. Offerte 

1. Offertes kunnen door Kiwatt mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.

2. Alle offertes van Kiwatt zijn vrijblijvend. Een offerte van Kiwatt is daarnaast tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij op de offerte anders staat aangegeven. Als de Klant een offerte aanvaardt, heeft Kiwatt het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Kiwatt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kiwatt schriftelijk anders aangeeft.

4. Een offerte vervalt als de Zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Mocht in de offerte van Kiwatt een fout staan vermeld, dan kan de Klant Kiwatt niet aan deze fout houden als de Klant wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving. 

6. Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan Kiwatt niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.

7. De inhoud van alle offertedocumenten – zoals brochures, beschrijvingen of specificaties – is zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend. 

8. De Klant dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.

9. Als op basis van de offertedocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen alle offertedocumenten op eerste verzoek van Kiwatt door de Klant te worden geretourneerd aan Kiwatt.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst 

1. Kiwatt kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Kiwatt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een aanvraag van de Klant te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van Kiwatt, Partijen een schriftelijke Overeenkomst hebben ondertekend of op het moment dat Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde met de uitvoering van de Werkzaamheden of leveringen is begonnen. 

3. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer personen, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Kiwatt tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 6. Verplichtingen van de Klant 

1. De Klant zorgt ervoor dat alle informatie, beslissingen en gegevens die volgens de Klant of Kiwatt nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Kiwatt worden verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan, ook als de informatie, beslissing of een gegeven afkomstig is van een derde. Tenzij uit de inhoud van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Kiwatt niet gehouden een onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie, beslissingen en gegevens. 

2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt de Klant Kiwatt onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte. 

3. De Klant draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen. 

4. De Klant moet ervoor zorgen dat werkzaamheden en/of leveringen welke door derden worden uitgevoerd, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst door Kiwatt geen vertraging ondervindt. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van Werkzaamheden door derden. 

5. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat Kiwatt een Zaak kan leveren op een goed bereikbaar terrein. Als de Klant deze verplichting niet nakomt, is Kiwatt gerechtigd om de levering te weigeren en de kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – bij de Klant in rekening te brengen.  

6. Ten aanzien van een door Kiwatt op te leveren Systeem, is de Klant verplicht om ervoor te zorgen dat: 

a. Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde op de vooraf bekendgemaakte tijden toegang heeft tot de plaats waar het Systeem moet worden opgeleverd of de plaats waar de service- of onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten; 

b. de ruimte waar het Systeem moet worden opgeleverd vrij is van afval en overtollig materiaal;

c. de ruimte zodanig is, dat het risico op beschadiging – in welke vorm en op welke wijze dan ook – zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd;

d. de eventuele aanpassingen van nutsvoorzieningen die nodig zijn voor de oplevering van het Systeem tijdig door en op kosten van de Klant zijn verzorgd;

e. Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, waarbij de kosten daarvoor voor rekening van de Klant zijn;

f. de ruimte waar het Systeem moet worden opgeleverd is voorzien van beveiliging tegen inductieve energie; 

g. de ruimte waar het Systeem moet worden opgeleverd goed geventileerd is; 

h. de ruimte waar het Systeem moet worden opgeleverd een Technische Ruimte is;

i. het Systeem niet in aanraking kan komen met gassen of vloeistoffen die een corrosieve werking hebben;

j. het Systeem niet wordt bediend door niet gecertificeerde personen;

k. het Systeem niet wordt bediend door niet daartoe bevoegde personen. 

7. Als de Klant tekortschiet in de naleving van één of meer van de in de leden 1 t/m 6 genoemde verplichtingen en daaruit voor Kiwatt extra kosten of Werkzaamheden voortvloeien dan wel anderszins schade ontstaat, dan is de Klant gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en/of schade aan Kiwatt te vergoeden.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst 

1. Kiwatt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. 

2. Kiwatt kan niet eerder worden gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens door de Klant zijn verstrekt.

3. Kiwatt is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4. Kiwatt is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5. Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Kiwatt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. 

6. Het is Kiwatt toegestaan om in het gebouw of op de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

Artikel 8. Termijnen 

1. Is voor de oplevering van Zaken of het verrichten van Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Kiwatt schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant Kiwatt een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

2. Overschrijding van een opgegeven termijn door Kiwatt geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9. Levering Zaken en eigendomsvoorbehoud

1. Levering van de Zaken binnen Nederland geschiedt door Kiwatt Ex Works (volgens de Incoterms 2020), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico voor de Zaken gaat op de Klant over op het moment dat Kiwatt de Zaken in het bedrijfspand van Kiwatt aan de Klant ter beschikking stelt. Het risico op schade aan of verlies van de Zaken tijdens transport is dan ook voor rekening van de Klant. Bij grensoverschrijdende levering is Free Carrier (Incoterms 2020) van toepassing. 

2. Als Partijen overeenkomen dat Kiwatt de Zaken op een door de Klant opgegeven adres levert, dan is de Klant verplicht om de Zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de locatie en de te leveren Zaak. 

3. De Klant is verplicht om de Zaken af te nemen op het moment dat deze aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit – om welke reden dan ook – nalaat, is Kiwatt gerechtigd de Zaken op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant. 

4. Alle geleverde Zaken blijven eigendom van Kiwatt totdat alle vorderingen die Kiwatt op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

5. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Zaak te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Zaak te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de Zaak niet op de Klant is overgegaan.

6. Kiwatt is gerechtigd de Zaak die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig is terug te nemen als de Klant niet voor tijdige betaling zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

7. Als Kiwatt haar in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Kiwatt om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kiwatt zich bevinden en die Zaken terug te nemen.

Artikel 10. Werkzaamheden

1. Kiwatt bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Werkzaamheden worden uitgevoerd. De Klant erkent dat de Klant geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Kiwatt uit te voeren Werkzaamheden. 

2. Indien Werkzaamheden wegens gevaarlijke weersomstandigheden (zoals onweer, storm, warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht dan is Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten. Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Klant hierdoor lijdt.   

3. Zodra Kiwatt of een door haar ingeschakelde derde aan de Klant heeft medegedeeld dat het Systeem gereed is, dient het Systeem als opgeleverd te worden beschouwd.

Artikel 11. Meerwerk

1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van de Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt bij de Klant in rekening gebracht. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden op het meerwerk van toepassing. 

2. Als de Klant Kiwatt verzoekt om meerwerk te verrichten, dan mag Kiwatt te allen tijde weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Kiwatt zal de Klant zoveel mogelijk op voorhand informeren over de kosten die gepaard gaan met meerwerk. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Klant met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Kiwatt op betaling onverlet.

4. De Klant aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren. De Klant heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

5. Als zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor de Klant.

6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Kiwatt zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Kiwatt stelt de Klant hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

7. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats bij de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12. Conformiteit 

1. Zodra Kiwatt aan de Klant heeft medegedeeld dat het Systeem gereed is, is de Klant verplicht om het Systeem te controleren en grondig na te gaan of het Systeem deugdelijk en conform de Overeenkomst is. 

2. Het Systeem worden in ieder geval geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd als:

a. de Klant het Systeem mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd;

b. de Klant het Systeem in gebruik neemt; of

c. De Klant niet binnen 7 dagen, na de oplevering van het Systeem, het Systeem schriftelijk heeft afgekeurd.

3. Als de Klant het Systeem afkeurt, moet de Klant deze afkeuring schriftelijk binnen 7 dagen na oplevering van het Systeem aan Kiwatt melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en onderbouwing van de afkeuring te bevatten, zodat Kiwatt in staat is adequaat te reageren. 

4. De Klant dient Kiwatt in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Kiwatt geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kiwatt binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

5. Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, maten en kleur vormen geen reden tot afkeuring van het Systeem door de Klant. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de ingebruikneming van het Systeem, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

6. Kiwatt heeft geen invloed op weersomstandigheden. Als er sprake is van tegenvallende weersomstandigheden (zoals een te lage temperatuur of te weinig zonuren) vormt dit voor de Klant dan ook geen reden tot afkeuring van het Systeem. 

7. Als de Klant een het Systeem afkeurt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.

8. Als Kiwatt oordeelt dat de Klant tijdig en terecht een klacht heeft ingediend, dan zal Kiwatt – naar keuze van Kiwatt – het Systeem herstellen, vervangen of aan de Klant terugbetalen hetgeen de Klant voor het Systeem heeft betaald. In het geval Kiwatt aan de Klant terugbetaalt hetgeen de Klant voor het Systeem heeft betaald, dan is de Klant verplicht om het Systeem aan Kiwatt te retourneren en de eigendom daarvan aan Kiwatt over te dragen. 

9. Als Kiwatt oordeelt dat de Klant het Systeem onterecht of niet tijdig heeft afgekeurd, dan komen de kosten die daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Kiwatt voor rekening van de Klant. 

Artikel 13. Vervroegde ingebruikneming

1. Als de Klant (delen van) het Systeem in gebruik wenst te nemen voordat het Systeem door Kiwatt is opgeleverd, dan moet de Klant voor de datum van deze vervroegde ingebruikneming het Systeem goedkeuren en voor voltooid ondertekenen. Als de Klant dit nalaat en (delen van) het Systeem evenwel in gebruik neemt, wordt het Systeem geacht te zijn opgeleverd en goedgekeurd. 

2. Schade die als gevolg van de ingebruikneming van (delen van) het Systeem zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontstaat, zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 14. Prijzen en kosten

1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Alle door Kiwatt in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

3. Als Partijen overeenkomen dat Kiwatt voor de Klant onderhoudswerkzaamheden aan een zaak van de Klant gaat verrichten, dan doet Kiwatt mondeling of schriftelijk een prijsopgave. De prijsopgave is een indicatie van de verschuldigde vergoeding, waar geen rechten aan kunnen worden verbonden. Uitsluitend als tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat de opgegeven indicatieve prijs met meer dan 20% zal worden overschreden, zal Kiwatt hierover met de Klant contact opnemen om de meerkosten te bespreken.  

4. Als de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Kiwatt het recht de opgegeven prijzen aan te passen.

5. Kiwatt is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen zonder dat de Klant de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving.

6. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen een wijziging ondergaan, is Kiwatt gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 15. Betaling

1. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke rente en wettelijke incassokosten aan Kiwatt voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Kiwatt moet maken ter incasso van hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

3. Als de Klant een Consument is en de Consument niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Kiwatt de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Kiwatt voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Kiwatt moet maken voor de incasso van wat de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.

4. Kiwatt heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Kiwatt voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente. 

5. Kiwatt is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt.

6. Kiwatt is gerechtigd om – ook indien dat niet in een offerte of Overeenkomst is vermeld – voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant een voorschot te verlangen. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan. 

7. De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij Kiwatt te melden. Als de Klant binnen 7 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

1. Kiwatt heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. Kiwatt na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Klant overlijdt;

d. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;

e. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend;

f. ten laste van de Klant beslag is gelegd;

g. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;

h. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld; 

i. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

De Klant is verplicht om Kiwatt onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d tot en met i bedoelde gebeurtenis.

2. Als Kiwatt gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van Kiwatt direct opeisbaar. 

3. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings)verplichtingen, tenzij de Klant een Consument is. 
 

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

1. Kiwatt is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van brochures, afbeeldingen, (technische) omschrijvingen, adviezen e.d.  

2. De Klant zal – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Kiwatt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. De Klant erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

3. Kiwatt heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geheimhouding

1. De Klant is verplicht om alle (bedrijfs)gegevens van Kiwatt en alle in verband met de Overeenkomst ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. 

2. De Klant is bij overtreding van voorgaande bepaling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,- per overtreding. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Artikel 19. Persoonsgegevens

Kiwatt verwerkt de persoonsgegevens conform haar privacyverklaring. Deze is te vinden op www.kiwatt.nl/privacy-policy. 

Artikel 20. Overmacht 

1. Kiwatt is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kiwatt geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kiwatt niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals slechte weersomstandigheden (zoals onweer, storm, warmte, sneeuw of ijzel), pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

3. Kiwatt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4. Als Kiwatt ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Kiwatt gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen. 

Artikel 21. Aansprakelijkheid

1. Kiwatt is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Kiwatt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 

2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Kiwatt gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kiwatt of door haar ingeschakelde derden.

3. Kiwatt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kiwatt is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Kiwatt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overmacht (artikel 20).

5. Kiwatt kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde Systeem. De Klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Systeem. 

6. Kiwatt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: 

a. het niet naleven van de instructies van Kiwatt met betrekking tot het Systeem;

b. ondeskundig gebruik van het Systeem; 

c. onzorgvuldig gebruik van het Systeem;

d. onjuist onderhoud van het Systeem; 

e. reparatie of onderhoud van het Systeem door een ander dan Kiwatt;

f. plaatsing, aanpassing en/of verwerking het Systeem door een ander dan Kiwatt;

g. het Systeem te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Systeem is bedoeld. 

7. Kiwatt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8. Na het tijdstip van (op)levering is Kiwatt niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

a. die gebreken aan haar zijn toe te rekenen;

b. de Klant de gebreken tijdens de (op)levering niet heeft opgemerkt; 

c. de Klant die gebreken op het tijdstip van levering redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken; en

d. de Klant Kiwatt binnen 7 dagen na (op)levering of binnen 7 dagen nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9. Kiwatt kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kiwatt aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kiwatt toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

10. De aansprakelijkheid van Kiwatt is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Kiwatt in het betreffende geval wordt uitgekeerd. 

11. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal 50% het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst.

12. Een vordering tot schadevergoeding op Kiwatt vervalt indien deze niet binnen 12 maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een Consument betreft.

Artikel 22. Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Kiwatt voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Kiwatt en de Klant bestaande rechtsbetrekking. 

2. De Klant vrijwaart Kiwatt uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door de Klant aan Kiwatt verstrekte gegevens. 

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kiwatt partij is, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Kiwatt en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Kiwatt is gevestigd.