Energietransitie: de laatste ontwikkelingen

De wereld staat aan de vooravond van een energieomwenteling: de energietransitie moet ervoor zorgen dat klimaatverandering minder hard gaat of zelfs stopt. De energietransitie bepaalt hierdoor in toenemende mate de koers van onze toekomstige energievoorziening. Nu de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken steeds duidelijker wordt, zien we dat duurzame en schone energiebronnen steeds belangrijker worden. Ondertussen worden fossiele brandstoffen langzaam minder belangrijk. Toch valt er nog veel te winnen. Om vooruit te gaan met de ontwikkelingen is het belangrijk om te weten waar we nu staan en waar we heen gaan. Dit artikel neemt u mee door de meest recente ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van energietransitie. 

  1. Wat is energietransitie?
  2. Klimaatverandering en energietransitie in Nederland
  3. De focus van de energietransitie
  4. Energie in transitie

Wat is energietransitie?

De energietransitie, ook wel bekend als de energierevolutie, gaat over de overgang van traditionele energiebronnen naar duurzame, hernieuwbare en schone energiebronnen. Wanneer wij spreken over traditionele brandstoffen hebben wij het over fossiele brandstoffen. De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare alternatieven is het gevolg van de dringende behoefte om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. De energietransitie heeft als doel om de energievoorziening te verduurzamen en koolstofemissies te verminderen. Kortom, we willen de natuur een handje helpen.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

Klimaatverandering heeft wereldwijd gevolgen. De hoge temperaturen van afgelopen zomer op veel Europese en internationale bestemmingen waren hier een goed voorbeeld van. Ook Nederland krijgt te maken met stijgende temperaturen, toegenomen neerslag en stormachtig weer. Om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en te voldoen aan de doelen van het Parijs Akkoord, moeten we in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Dit transitieproces is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dit is een document van de Nederlandse overheid waarin is vastgelegd wat de Nederlandse overheid en bedrijven in Nederland gaan doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 49% te verminderen. Uiteindelijk moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 vrijwel volledig gestopt zijn. Dit moet gebeuren via een elektriciteitssysteem dat volledig vrij is van CO2-uitstoot. Dit houdt in dat  binnen de energietransitie bestaande fossiele elektriciteitscentrales volledig verdwijnen. In plaats daarvan komen er hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Bovendien wordt tegen die tijd duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt in verschillende sectoren. In de transport-, landbouw- en industriesector dienen deze energiebronnen ter vervanging van fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie.

De focus van de energietransitie

In een wereld waar duurzaamheid en klimaatbescherming hoog op de agenda staan, is de energietransitie de spil waar alles om draait. Het is onze route naar een schone, groene toekomst. De belangrijke elementen van de energietransitie zijn:

  1. Hernieuwbare energie: Dit omvat bronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie. Deze bronnen zijn duurzaam en stoten weinig tot geen broeikasgassen uit tijdens de energieproductie.
  2. Energie-efficiëntie: Het verminderen van energieverspilling en het efficiënter gebruik van energiebronnen is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. Dit omvat de ontwikkeling van energiezuinige technologieën en de aanpassing van ons gedrag om energie te besparen.
  3. Elektrificatie: Het vervangen van verbrandingsmotoren door elektrische voertuigen en het elektrificeren van verwarmingssystemen als alternatieven voor fossiele brandstoffen.
  4. Opslagtechnologie: Het verbeteren van technologieën voor energieopslag, zoals batterijen, om hernieuwbare energiebronnen continu beschikbaar te maken. Zelfs wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait is er groene energie beschikbaar.
  5. Decentrale energieproductie: Het stimuleren van kleinschalige, lokaal geïntegreerde energieproductie, vaak via zonnepanelen, windturbines en andere hernieuwbare bronnen. Dit geeft meer controle over de energievoorziening.
  6. Waterstof: Het ontwikkelen van waterstof als een schone brandstofbron.

Energie in transitie

Energie is altijd in beweging en staat nooit stil. Terwijl we de uitdagingen van klimaatverandering en energie-onzekerheid blijven aangaan, evolueert de energietransitie voortdurend. Gelukkig zijn er al stappen in de goede richting genomen en blijft de energietransitie voorwaarts bewegen.

1. Windenergie op zee

Windenergie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Een opvallende trend in 2023 is de toenemende investering in offshore windparken. Landen over de hele wereld ontwikkelen grootschalige projecten in de oceaan om hernieuwbare energie te genereren. Deze projecten worden gekenmerkt door indrukwekkende windturbines op zee die een aanzienlijke hoeveelheid schone energie opwekken.

Nederland heeft plannen aangekondigd om tegen 2030 maar liefst 11,5 gigawatt aan offshore windenergie te genereren. Dergelijke projecten dragen niet alleen bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid en economische groei.

2. Zonne-energie doorbraak

Zonne-energie blijft dé hoeksteen van de energietransitie. Recentelijk zijn er baanbrekende technologieën ontwikkeld die de efficiëntie van zonnepanelen aanzienlijk verbeteren. Perovskietzonnecellen combineren bijvoorbeeld lagere kosten met verbeterde prestaties.

Bovendien wordt de integratie van zonne-energie in de infrastructuur steeds normaler. De meeste nieuwbouwprojecten of kantoren zijn tegenwoordig standaard uitgerust met zonnepanelen. Zonne-energie wordt geïntegreerd in gebouwen, wegen en zelfs voertuigen. Hierdoor wordt het potentieel voor zonne-energie gemaximaliseerd.

3. Opslagtechnologieën voor hernieuwbare energie

Een van de grootste uitdagingen bij het opschalen van hernieuwbare energie is de opslag van groene energie. Wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait, willen we ook opgewekte energie in kunnen zetten. In dat opzicht hebben batterijtechnologieën hun dienst al bewezen.

Batterijen met hogere capaciteit en efficiëntere energieopslag worden steeds toegankelijker. U helpt uw bedrijf op de groene weg met een Kiwatt Batterij, maar ook thuis laadt u een Kiwatt Thuisbatterij snel op met behulp van uw zonnepanelen. Vervolgens zet u deze energie in wanneer u deze nodig heeft.

4. Elektrificatie en decentrale energievoorziening

De elektrificatie van verschillende sectoren, zoals transport en verwarming, wordt versneld. Elektrische voertuigen winnen aan populariteit en elektrische warmtepompen vervangen traditionele verwarmingssystemen. Bovendien groeit de interesse in decentrale energievoorziening, waarbij via slimme netwerken opgeslagen energie vanuit een batterij gedeeld kan worden met bedrijven of huishoudens die het op dat moment nodig hebben.

De energietransitie is in Nederland volle gang en de recente ontwikkelingen tonen aan dat duurzame energie de weg vooruit is. Wind- en zonne-energie groeien in omvang en efficiëntie, de volgende stap is het opslaan van hernieuwbare energie. De toekomst van energie is groen, schoon en veelbelovend.

Met de Kiwatt Batterij gaat u bewust om met energie! Via de Quick scan weet u welke batterij-oplossing past bij uw situatie. Stel uw vragen via ons contactformulier of vraag direct een offerte aan. Uiteraard bent u ook welkom voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek op onze locatie in Ede.

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=c23b286b-1193-4534-a992-f79468086012&sort=date.desc